Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Saskaņā ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr. 5340:

  1. vecāku līdzfinansējums (turpmāk-mācību maksa) profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 20.00 EUR mēnesī (2012.gada 2.oktobra SAISTOŠIE NOTEIKUMINr.188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"),
  2. mācību maksas apmērs citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem audzēkņiem tiek noteikts, piemērojot koeficientu 2, tātad 20.00 EUR x 2 = 40.00 EUR mēnesī. Mārupes un Babītes novada pašvaldības veic pusi no līdzfinansējuma par savos novados deklarētiem bērniem, tātad Mārupes un Babītes bērnu vecākiem jāmaksā 50% no 40.00 EUR = 20.00 EUR mēnesī,
  3. daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek piemērota 100% atlaide no mācību maksas,
  4. ja skolā mācās 2 bērni no vienas ģimenes vai audzēkņa māsa vai brālis mācās kādā no Rīgas profesionālās ievirzes skolām vai interešu izglītībā, tiek piešķirta 50% atlaide,
  5. ja audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tiek piemērota 100% atlaide,
  6. ja audzēknim ir noteikta invaliditāte, pēc vecāku iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas, tiek piemērota 100% atlaide,
  7. 3.-6. punktā minētās atlaides tiek piemērotas tikai Rīgas pilsētā deklarēto ģimeņu bērniem sākot ar nākošo mēnesi pēc statusa iestāšanās.

Maksājums veicams ar pārskaitījumu pret skolas izsniegto maksājuma kvīti. Kvītis izsniedz specialitātes skolotājs mūzikā un grupas kurators mākslā.

Visu informāciju par mācību maksu var saņemt pie mācību sekretāres Leldes Lāces 107. kab., tālr. 67181044.

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija